ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА.

Опазването на реките и езерата в техния естествен вид, съхраняването на подпочвените водни ресурси, сигурното и надеждно водно снабдяване и ефективното разрешаване на проблема с отпадните води, са фундаментални изисквания към съвременното понятие икономически прогрес, който вече е неизменно свързан с проблемите на околната среда. За да избегнем замърсяването на околната среда, отпадните води трябва да бъдат подлагани на допълнителна обработка преди отново да се върнат директно или индиректно в кръговрата на водата. Посредством механичното сепариране се отделят различните субстанции от дадена комбинация, като целта е да се улесни отстраняването на един или повече компоненти на комбинацията. Принципът на действие на маслоуловителите за петролни продукти се базира на разликата меж- ду плътността на водата и на компонентите, които се съдържат в нея. Леките течности (петролни продукти и масла) изплуват на повърхността на водата и могат лесно да бъдат отстранени и изхвърлени. Коалесцентните сепаратори са разновидност на маслоуловителите за петролни продукти. Тези системи работят на принципа на коалесценцията, т.е. те способстват за свърз- ването на отделните малки капки в по-големи. По този начин и най-малките капки петролни продукти могат да бъдат уловени, посредством сливане с други да се уголемят и да изплуват на повърхността, където да бъдат отстранени.